Yhteiskuntavastuu

Ambun yhteiskuntavastuun menettelyt

Ambulla on yli 80 vuoden kokemus, ja visionamme on pelastaa henkiä ja parantaa potilaiden hoitoa. Haluamme tarjota parhaita tuotteita asiakkaillemme ja sitä kautta potilaille kaikkialla maailmassa. Ambu on aina ollut yhteiskuntavastuullinen yritys, ja pyrkimyksenämme on tuottaa aitoa arvoa koko yhteiskunnassa tuotteidemme avulla. Yhteiskuntavastuun menettelymme perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen ja tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisuus

YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään parantamaan yhteistä maailmaamme. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030 sisältää 17 tavoitetta, joita Ambu tukee työllään. Ambu keskittyy erityisesti sidosryhmiensä ja toimialansa kannalta keskeisimpiin tavoitteisiin, koska uskomme pystyvämme vaikuttamaan niihin parhaiten.

Tavoitteen 7, Edullista ja puhdasta energiaa, sekä tavoitteen 12, Vastuullinen kuluttaminen ja tuotanto, osalta:

  • Ambu pyrkii vähentämään CO2-päästöjä 50 % vuoteen 2025 mennessä
  • Ambun uusista, vuoden 2025 jälkeen julkaistavista tuotteista 95 % ei sisällä PVC:tä
  • Ambun tuotteista 100 % on ftalaatittomia (ei haitallisiksi luokiteltuja ftalaatteja) vuoteen 2020 mennessä
  • Ambu ottaa käyttöön uusia kestäviä muoviteknologioita
  • Ambu osallistuu erityisesti jätteeseen ja uudelleenkäyttöön keskittyviin kumppanuuksiin
  • Ambulla on 100-prosenttisesti kierrätettävät, uudelleen käytettävät tai kompostoituvat pakkaukset vuoteen 2025 mennessä (mikäli soveltuva ratkaisu ja/tai teknologia on olemassa)

Lisäksi Ambu on aina keskittynyt ja tulee jatkossakin keskittymään tavoitteeseen 3, Terveyttä ja hyvinvointia ja tavoitteeseen 8, Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Ambu tukee terveyttä ja hyvinvointia parantamalla hoidon laatua ja pienentämällä potilaiden kontaminaatioriskiä kaikkialla maailmassa.

Mielestämme eri kulttuureista tulevat, eri ikäiset ja eri sukupuolta ja etnistä taustaa edustavat kollegat ovat arvokas asia globaalille yhtiölle. Takaamalla työntekijöidemme työturvallisuuden ja pitämällä yllä hyvää ammattimaista ja sosiaalista ilmapiiriä työntekijät pysyvät tyytyväisinä ja Ambu on hyvä työpaikka. Ambu tarjoaa reilut työolot kaikille työntekijöille sovellettavan työvoimalainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Lisäksi Ambu edistää henkilöstön monimuotoisuutta eri toimipaikoissaan. Ambu ei hyväksy orjatyötä, ihmiskauppaa tai lapsityövoimaa Ambun tai liiketoimintakumppaneidensa toiminnassa.

  • Kunnioitamme kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia emmekä hyväksy niiden rikkomuksia.
  • Kiellämme pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytön.
  • Toimimme turvallisen ja terveyttä tukevan työympäristön puolesta.
  • Emme hyväksy lahjontaa tai muita korruption muotoja.

Vastuulliset liiketoiminnan käytännöt
Ambu tukee hyviä liiketoiminnan käytäntöjä ja vastuullista toimitusketjun hallintaa globaalilla väärinkäytösten ilmoitusmenettelyllä ja päivitetyillä eettisillä ohjeilla liiketoimintakumppaneille ja toimittajille, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tietoisuuta lainsäädännöstä ja sisäisistä menettelytavoistamme Ambun työntekijöiden, liiketoimintakumppanien ja toimittajien keskuudessa.

Eettisissä ohjeissamme määritellään Ambun työntekijöiden perusvaatimukset sekä tavaroiden ja palveluiden toimittajiin kohdistuvat vaatimukset niiden vastuusta omia sidosryhmiään, työntekijöitään ja ympäristöä kohtaan. Eettiset ohjeemme perustuvat YK:n Global Compact -ohjelman periaatteisiin. 

Toimintamarkkinoidemme kulttuurinen monimuotoisuus on saanut meidät tiedostamaan yhä paremmin, että tarvitaan yhteinen viitekehys yhteiskuntavastuulle ja eettiselle käytökselle. Eettisissä ohjeissamme määritellään meitä itseämme ja liiketoimintakumppaneitamme koskevat normit, ja pyrimme jatkuvasti painottamaan enemmän yhteiskuntavastuuta ja YK:n Global Compact -ohjelman periaatteiden noudattamista.

Tavoitteenamme on noudattaa toimintamaissamme sovellettavia määräyksiä ja asetuksia tai ylittää ne.

 

keyboard_arrow_up